Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Protipožiarne rolety

Textilné protipožiarne rolety sa používajú k oddelovaniu chránených únikových ciest, k rozdeleniu veľkých priemyselných hál a predajných priestorov do požiarnych úsekov, k zatváraniu otvorov ktorými prechádza výrobná linka a podobne.

Roletové požiarne uzávery je možné vzhľadom na ich rozmery ľahko použit’ v miestach, kde je nedostatok priestoru, rozmery boxov umožnujú ich použitie bez narušenia svetlosti otvorov. Kryt návoja a vodiace lišty je možné jednoducho skryť do podhľadov a priečok. Sú vyrábané na zákazku podľa rozmerových požiadaviek zákazníka. Uzáver nevyžaduje ani žiadny väčší priestor po stranách otvoru ako napríklad u posuvných dverí a brán. Nenáročnosť sa prejavuje aj v zaťažení stavebných konštrukcíí.

Protipožiarna roleta je vyrobená z nehorľavého skleneno-vláknitého materiálu s vystužením proti mechanickému poškodeniu. Je navinutá do krytu z pozinkovaného plechu. Hriadeľ s návojom je rovnomerne uložený na podporách s valivým uložením po celej dĺžke rolety. Roleta sa navíja pomocou trubkového / rúrkového motoru zabudovaného v hriadeli a odvíja sa buď motoricky alebo gravitačne. Protipožiarne rolety možu byť vybavené vodným postrekovacím systémom s možnosťou postreku aj vo vnútri medzi dvoma tkaninami. Špeciálna zosilená a vrstvená látka zo skleneného vlákna odolá teplotám do 1100°C/240 min. a zároveň dosahuje aj protidymovú tesniacu kvalitu.

Charakteristika:

Požiarne roletové uzávery sa podľa parametrov požiarnej odolnosti delia:

  1. brániace šíreniu tepla – označenie EI
  2. obmedzujúce šírenie tepla – označenie EWZ hľadiska použitých materiálov sa triedia na uzávery druhu:

a) DP1

b) DP2

c) DP3

Z hľadiska požiarnej odolnosti je možné pomocou požiarnych roletových uzáverov dosiahnuť požiarnu odolnosť 15, 30, 45, 60 a 90 minút.Požiarne roletové uzávery možno klasifikovať podľa STN EN 13501-2 na základe vykonaných skúšok v súlade s STN EN 1634-1 (Skúšanie požiarnej odolnosti dverových a uzatváracích zostáv – Časť 1: Požiarne dvere a uzávery otvorov), STN EN 1363-1 (Skúšanie požiarnej odolnosti –

Časť 1: Základné požiadavky) a STN EN 1363-2 (Skúšanie požiarnej odolnosti – Časť 2: Alternatívne a doplnkové postupy).

Uzávery sú skúšané v stavebnom rozmere 3 x 3 m, celý priebeh skúšky je presne zaznamenaný v protokole o skúške požiarnej odolnosti – po minútach sú presne zapísané zmeny a prebiehajúce procesy. Sledovaná sú kritériá dosiahnutie medzných stavov celistvosti (trvalé plamenné horenie a priechodnosť mierky škár), radiácia (zaznamenáva sa, kedy nameraná intenzita tepelného toku prekročila hodnotu 5, 10, 15, 20 a 25 kW/m2) a izolácia (zaznamenávajú sa teploty namerané termoelektrické články na neohrievanom povrchu skúšobnej vzorky – prekročenie medzných hodnôt).Ku každej skúške je vyhotovený protokol o skúške, kde je obsiahnuté:- Vyhlásenie, že skúška bola vykonaná podľa EN 1634-1- Podrobnosti o skúšobnej vzorke a o tom, ako bol preverený- Vykonanie skúšky, odkaz na zvolenú podpernú konštrukciu- Vlastný priebeh skúšky- Výsledky testu- Záver + prílohy s nameranými hodnotamiZ dosiahnutých výsledkov skúšky je vypracovaný protokol o klasifikácii, ktorý obsahuje:- Podrobné informácie o svojich klasifikovaných prvku- Výsledky skúšky (protokol o skúške) využitej pre klasifikáciu- Klasifikáciu a oblasť priamej aplikácie – výsledky skúšky možno priamo aplikovať pre uzávery rovnakých rozmerov (norma STN EN 1634-1 ešte v priamej aplikácii povoľuje zväčšenie šírky o 10% a výšky o 30%) alebo rozmerov neobmedzene zmenšených.

Keďže je u roletových požiarnych uzáverov často požadované zväčšenie ich rozmerov, je súčasne (aspoň pre našu firmu) vypracovaný AO aj posudok pre rozšírenú aplikáciu výsledkov skúšok s uvedením maximálnych ešte prípustných rozmerov.Všetky tieto dokumenty slúžia ako podklad na vystavenie certifikátu a protokolu o certifikáciu, stavebno technického osvedčenia a platného “Prehlásenie o zhode”.Ako vyplýva z radu doteraz vykonaných skúšok a skúseností z nich, ukazuje sa ako najdôležitejšia požiadavka presného osadenia (zabudovanie) výrobku do stavebnej konštrukcie a nutnosť dodržiavanie technologického postupu montáže stanoveného výrobcom. V opačnom prípade nemusí byť certifikovaných výsledkov dosiahnuté a preto tiež musí tieto uzávery osadzovať výhradne oprávnená a dôkladne preškolená firma.

Triedenie roletových požiarnych uzáverov

Roletové požiarne uzávery možno triediť podľa rôznych kritérií:

a) podľa “smeru pohybu”:

1. zvisle posuvné – pohybujúce sa iba vo zvislej rovine

2. bočne posuvné – pohybujúce sa aj v oblúkoch (až do pravého uhla) s možnosťou niekoľkonásobné zmeny smeru pohybu

3. horizontálne posuvné – pohybujúcich sa vodorovne, slúžiace k oddeleniu eskalátorov, pohyblivých chodníkov, popr. pevných schodísk medzi podlažiami

b) podľa typu materiálu:

1. textilné – osnovou sú oceľové nerezové drôtiky vyplnené sklenenými vláknami s povrchovým náterom zo zmesi polyuretánu s hliníkovým práškom (sivá farba) alebo intumescentným materiálom (čierna farba)

2. oceľové – s jednoduchou alebo dvojitou lamelou. V prípade dvojitej lamely je vnútorný priestor vyplnený minerálnou izoláciou.

3. plastové – výlisok z plastu so zníženou horľavosťou s dreveným jadrom, napusteným retardérom horenia vnútri.

Roletové požiarne uzávery sú výhodné pre minimálne nároky na priestor, lebo sú za normálnych okolností zvinuté v kryte, ktorý je umiestnený tak, aby neprekážal bežnému prevádzky (zvyčajne nad otvorom). Uzáver tak nevyžaduje žiadny väčší priestor po stranách otvoru, ako napr pri posuvných dverí a brán. V podlahe miestností nie je zabudovaná žiadna dosadacia lišta, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narušovala vzhľad interiéru. Bočné vodiace lišty vzhľadom k ich nenáročnosti na údržbu, sa dajú tiež veľmi vkusne zakomponovať tak, aby nepôsobili rušivým dojmom. Typickým príkladom použitia roletových požiarnych uzáverov je oddeľovanie únikových ciest, uzatváranie otvorov, ktorými prechádza kontinuálne výrobná linka alebo dopravník a delenie veľkých hál z dôvodu ich rozčlenenie do požiarnych úsekov.

Všetky typy roletových požiarnych uzáverov možno ovládať ako manuálne, tak aj samočinne – signálom z ústredne EPS alebo lokálnym čidlom. U niektorých typov týchto uzáverov je výhodou možnosť mechanického spúšťanie pomocou tavnej poistky bez nutnosti prívodu el. prúdu. Tavná poistka pri teplote 72 ° C uzáver odistí a ten vlastnou váhou, pomocou gravitačné sily, zosúva kontrolovanou rýchlosťou (cca 10cm / s) do uzavretej polohy.

U vodorovne pohyblivých roletových uzáverov je pohyb zabezpečený pomocou elektromotora, ktorý je navyše napojený na náhradný zdroj (záložný generátor, akumulátor).

Každá roleta sa skladá z troch základných častí:

  • Vlastné roleta tvorená špeciálnou výplňou (napr. oceľovými lamelami, textílií, drevom), ktorá je upevnená v bočných vodiacich lištách
  • Kryt s hriadeľom, na ktoré je roleta navinutá
  • Pohonná jednotka s ovládacím (riadiacim) panelom

Vzhľadom k požiadavkám na vyššej požiarnej odolnosti (až EW 90 alebo EI 90) podľa ČSN 730802 a 730804 je nutné k roletovým uzáverom dodávať aj chladiace zariadenie (kropenie) Chladením musí byť zabezpečený vodný film po celom povrchu rolety a po celú dobu požadovanej požiarnej odolnosti. Chladiace zariadenie môže byť aktivované:

  • Pomocou signálu EPS a to zároveň so spúšťaním rolety (impulzom sa otvorí elektromagnetický ventil na prívodnom vodovodnom potrubí a pomocou drenčerových kútových hlavíc je pokropený povrch rolety
  • Samočinne pomocou sprinklerových hlavíc, ktoré sa pri určitej teplote otvoria a následne je pokropený povrch rolety
  1. TEXTILNÉ roletové požiarne uzávery

Používajú sa ako zvisle alebo horizontálne posuvné. Roleta je vyrobená zo špeciálnej ohňovzdornej textílie, ktorá je pre zvýšenie mechanickej odolnosti pretkaná oceľovými drôtiky. Textílie odoláva teplotám cez 1000 ° C a je striebrosivej alebo čiernej farby. Uzáver je poháňaný motorom (rúrkovým alebo externým so zabudovanou teplotnou poistkou pre uzavretie aj bez el. Napájanie) a spúšťa sa automaticky – signálom z EPS alebo signálom z akéhokoľvek detekčného zariadenia (napr. dymové alebo teplotný snímač), prípadne tlačidlom prostredníctvom obsluhy. Otvorenie je možné elektrickým pohonom alebo núdzovo pomocou kľuky (reťaze). Štandardné maximálny rozmer roliet je 7 x 6 m, konštrukčnými úpravami možno dosiahnuť rozmeru až 20 x 6m. Konštrukčnými úpravami sa rozumie, že je hriadeľ po určitých vzdialenostiach podkladané podpornými valčekmi pre jednoduchšie spúšťanie rolety a tiež je inštalovaný výkonnejší pohon s vyšším krútiacim momentom. Bez akýchkoľvek úprav vykazujú textilné roletové požiarne uzávery zvyčajne požiarna odolnosť EW 15-45 (60) DP1, skrápaním, tj chladením vodou, možno požiarnu odolnosť zvýšiť až na EW 90 DP1 resp. EI 90 DP1.

Výhody textilných roletových požiarnych uzáverov sú:- Variabilné možnosti kotvenia rolety- Nízka hmotnosť- Malé rozmery navíjacieho kastlíka (180 x 180 mm)- Všetky oceľové viditeľné časti lakované v RAL- Malá spotreba el. energie (príkony motorov 270-400 W)

  1. Oceľové roletové požiarne uzávery

S jednoduchou lamelou

Používajú sa ako zvisle, bočne alebo horizontálne posuvné. Roleta je vyrobená z oceľových špeciálne tvarovaných lamiel s hrúbkou plechu 0,7 až 1,2 mm v závislosti na rozmere chráneného otvoru. Celá roleta vrátane koncového T profilu je galvanicky pozinkovaná. Uzáver je poháňaný vonkajším motorom (so zabudovanou teplotnou poistkou pre uzavretie aj bez el. Napájanie) a spúšťa sa automaticky – signálom z EPS alebo signálom z akéhokoľvek detekčného zariadenia (napr. dymové alebo teplotný snímač), prípadne tlačidlom prostredníctvom obsluhy. Otvorenie je možné elektrickým pohonom alebo núdzovo pomocou reťaze. Štandardné maximálny rozmer roliet je 7 x 7 m, konštrukčnými úpravami možno však dosiahnuť rozmeru až 12 x 7m.Bez akýchkoľvek úprav vykazujú oceľové roletové požiarne uzávery zvyčajne požiarna odolnosť EW 15 DP1, skrápaním, tj chladením vodou, možno požiarnu odolnosť zvýšiť až na EW 90 DP1 resp. EI 90 DP1. –

S dvojitou lamelou

Používajú sa ako zvislo posuvné. Roleta je vyrobená z dvojice oceľových špeciálne tvarovaných lamiel a vyplnená izoláciou z minerálnej vaty. Celá roleta vrátane koncového T profilu je galvanicky pozinkovaná. Uzáver je poháňaný rúrkovým alebo externým motorom s elektromagnetickou brzdou a spúšťa sa automaticky – signálom z EPS alebo signálom z akéhokoľvek detekčného zariadenia (napr. dymové alebo teplotný snímač), prípadne tlačidlom prostredníctvom obsluhy. Otvorenie je možné elektrickým pohonom alebo núdzovo pomocou kľuky. Štandardné maximálny rozmer roliet je 6 x 6 m, konštrukčnými úpravami možno dosiahnuť aj v tomto prípade rozmere až 12 x 6m.Pri oceľových roliet sa konštrukčnými úpravami rozumie, že lamely aj ďalšie diely rolety majú väčšiu hrúbku, je prevedená iná fixácia lamiel vo vodiacich lištách a je dodávaný výkonnejší pohon. Bez akýchkoľvek úprav vykazujú oceľovej zateplenej roletové požiarne uzávery zvyčajne požiarna odolnosť EW 90 DP1, skrápaním, tj. chladením vodou, možno požiarnu odolnosť zvýšiť na EI 90 DP1.Výhody oceľových roletových požiarnych uzáverov sú:- Variabilné možnosti kotvenia rolety- Veľmi dobrá mechanická odolnosť- Spĺňa základné bezpečnostné prvky- Všetky oceľové viditeľné časti lakované v RAL- Malá spotreba el. energie (príkony motorov 270-400 W)

MENU