Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Protipožiarne prestupy

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať profesionálny a komplexný servis v oblasti protipožiarnej ochrany s predajom materiálov a s realizáciou prác pre zvýšenie požiarnej odolnosti stavieb. V prvom rade sa zameriava na protipožiarnu ochranu oceľových nosných konštrukcií, vstavanie protipožiarnych uzáverov, uzavretie prestupu káblov (protipožiarny prestup, upchávka), strojníckych vedení- kovových a plastových rúr a vedení vzduchotechniky prechádzajúce cez požiarno-deliace konštrukcie až do odolnosti 90 minút.

Tesnenie prestupov a lineárnych spojov

Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie (PDK). Sú to najmä káble, kovové rúry a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Lineárny spoj (ľudovo „škára“) je styk dvoch PDK, napr. dvoch požiarnych stien, steny so stropom, ale aj iného stavebného prvku s požiarnou odolnosťou, napr. „škára“ medzi prestupujúcou požiarnou izoláciou a stenou.

Podľa §40 vyhlášky 94/2004 Z.z. sa musia tesniť všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie. Označovať sa musia len prestupy cez otvory, ktorých plocha je najmenej 0,04 m2. Pokiaľ je to možné, odporúčame kvôli evidencii označovať všetky prestupy. Ďalej odporúčame všetky označené prestupy nafotiť a archivovať.

Musia sa požiarne utesniť aj prestupy plastových rúr cez stropy ak sú betónované?

Plastová rúra hneď na začiatku požiaru zhorí a ostane nechránený otvor, ktorý vytvára požiarny most pre šírenie požiaru do iného požiarneho úseku. Vhodné je nasadiť protipožiarnu manžetu na plastovú rúru na spodnej strane stropu.

Utesnenie káblových prechodov, prestupov protipožiarnym vankúšom PS

 

V oblastiach, kde je výmena káblov veľmi častá, doporučujeme jeho použitie pre jednoduchú aplikáciu a rýchlu možnosť rozobratia s uvedením do pôvodného stavu.

Vytvorením protipožiarnej (upchávky) prepážky pomocou protipožiarneho tmelu a farby

 

Protipožiarna prepážka sa vytvorí nanesením protipožiarnej farby, tmelu na dosku z minerálnej vlny, ktorou je vyplnený stavebný otvor.

Vytvorením protipožiarnej (upchávky) prepážky pomocou protipožiarnej malty

 

Je to ľahko spracovateľný, jednozložkový, bezasbezstový materiál na uzavretie káblového prestupu a vzduchotechnických potrubí vedených v strope a cez prelomy múrov.

Protipožiarna manžeta na rúry

 

Požiarne steny zabezpečujú vysokú ochranu pred ničivou silou šíriaceho sa ohňa. Slabým bodom sú  PVC potrubia zdravotechniky, cez ktoré sa môže oheň rozšriť do susedných miestností.

Ukážka realizovaných vybudovaných protipožiarnych  prestupov

Protipožiarne utesnenie horizontálnej dilatačnej špáry

Protipožiarne utesnenie prievlakov

PROTIPOŽIARNE PRESTUPY - CHARAKTERISTIKA

A. Charakteristika

Tesniace a ochranné systémy sú zostavené zvyčajne z celého súboru intumescentných  a tepelne izolačných prvkov a materiálov, počnúc protipožiarnymi nátermi pre káblové izolácie (nezamieňať s nátery na drevo a oceľ) a zpěňovatelnými fóliami, sáčky a tehlami alebo maltami končiac. Niektoré z týchto materiálov sú ďalej vyrábané aj v rôznych konštrukčných zostavách a prefabrikovaných dielcoch. Podľa ich účinnosti, ale aj smeru pôsobenia a celkové, vopred overené funkcie, je upchávka modelovaná priamo na mieste.

Problematika prestupov je veľmi zložitá a náročná, pretože sa v tomto prípade pracuje s pomerne rozsiahlym sortimentom hmôt as veľkým množstvom variantných riešení, ktoré sa nedajú podchytiť žiadnu jednorazovú skúškou. SR ako jedna z mála európskych krajín prijala skúšobnú metodiku označenú u nás ako ZP 4 / 92, ktorá je ešte stále uznávaná, avšak iba za predpokladu, že boli preukázateľné skúšky vykonané v režime STN EN 1363-1. V súčasnej dobe už väčšina európskych výrobcov vykonáva skúšky podľa (u nás ešte neplatné) EN 1366-3 a EN 13943 (pre káble) a STN EN 1363-5 pre inštalácie potrubí v kanáloch a šachtách. Je potrebné upozorniť, že ani najdokonalejšou skúškou nemožno postihnúť všetky varianty, ktoré sa v prestupoch nachádzajú. Z toho dôvodu musia firmy, vykonávajúce táto tesnenie byť nielen dôkladne zoznámené s aplikáciou jednotlivých systémov, dodávaných dnes radom špecializovaných výrobcov, ale musí súčasne poznať medze ich uplatnenie a vedieť do značnej miery improvizovať v rozmedzí, ktoré skúšobná metodika poskytuje. Jedná sa tak o množstvo a spôsoby ukladania káblov a káblových lávok a žľabov, tak aj spôsoby utesňovanie najrôznejších druhov potrubia, väčšinou opatreného ešte tepelnými izoláciami z rôznych materiálov, kedy je nutné zvoliť také riešenie, ktoré sa najviac blížia vyzkúšanej  vzorky. V tejto súvislosti odporúčame na preštudovanie STN EN 1363 SKÚŠKY POŽIARNA ODOLNOSŤ – prílohu A “oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšok”, ktorá sa práve týmito otázkami zaoberá.

B. Pred aplikáciou treba zvážiť

Funkcia upchávky je vždy daná predovšetkým množstvom a charakterom prestupujúcich kontinuálnych prvkov a ich prevádzkového namáhania. Možno povedať, že prakticky takmer žiadny káblový či iný prestup nezodpovedá do detailu konštrukciu, skúšané v rámci jednotlivých skúšobný. noriem, vždy ide o variantné riešenie, ktoré však vychádza zo základnej preukazné skúšky.

Pri tesnení treba vopred dôkladne posúdiť správanie jednotlivých vedení z dlhodobého hľadiska. Jedná sa napr. dilatačné pohyby káblových a najmä potrubných rádov, smery týchto dilatácií, frekvencia výmeny kabeláže, povolené prevádzkové teploty atď . V prípade, že sú tieto otázky v projekte zanedbať, upchávka môže veľmi rýchlo stratiť tesnosť, prípadne (pri použití nevhodného tesniaceho systému ) môže dôjsť  k poškodeniu tesneného vedenia)

V rámci projektu či inej prevádzkovej dokumentácie je nutné ošetriť aj celkovú životnosť upchávok a ďalších podobných ochrán, frekvencia kontrol a ich preukazovanie. Je potrebné si uvedomiť, že odovzdaním upchávky v rámci kolaudácie končí aj možnosť kontroly tesnosti a funkcie zo strany dodávateľa a zodpovednosť za event. následné zlyhanie systému pri požiari sa len veľmi ťažko preukazuje. Z toho dôvodu je nutné, aby bol každý dodatočný zásah do systému riadne evidovaný a prestup čo najskôr skontrolovaný.

Každý vykonaný prestup má byť dodávateľom riadne označený štítkom, na ktorom je uvedený typ upchávky, jeho požiarnu odolnosť, dátum zhotovenia a meno dodávateľa. Tieto údaje slúžia ako základné informácie pri následných opravách či výmenách kabeláže či potrubia.

V prípade, že majú byť upchávkou zaistené aj niektoré ďalšie vlastnosti (tesnosť proti vode, tlaku, dymu atď.), je potrebné tieto otázky uvažovať vopred už v projekte, pretože tieto požiadavky môžu mať vplyv aj na nadväzujúce či predchádzajúce práce iných profesií (napr. vedenie káblov v oceľových chráničkách, použitie iného spôsobu tesnenia atď.).

C. Životnosť

V prípade životnosti náterov na káble a tmelov a ďalších materiálov pre upchávky káblových a inštalačných prestupov hrajú základnú úlohu skôr prevádzkové parametre a zmeny či úpravy technologických prvkov za prevádzky, ako životnosť jednotlivých materiálov, z ktorých sú tieto tesnenia vyrábané. Všeobecne možno povedať, že väčšina používaných systémov má svojimi výrobcovia predpokladanú životnosť 20 – 40 rokov, rozhodujúce však sú pravidelné kontroly týchto systémov a to vždy najneskôr jedenkrát ročne, ak nie je iným predpisom predpísaná doba kratšia. Všetky závady a poškodenia musí byť ihneď opravené,  odbornou firmou.

Upozornenie: Pretože v súčasnej dobe sa na slovenskom trhu objavuje celá rada tesniacich systémov pre káblové a inštalačné prestupy, sú v nasledujúcich odkazoch uvedené zatiaľ katalógové listy aplikácií, ktorých funkčné skúšky sú už z väčšej časti dokončené a sumarizované. Pripravuje sa doplnenie o ďalšie systémy , ktorá podobnú sumarizáciu dokončuje a postupne budú zaraďované ďalšie tak, ako budú úspešné na slovenskom trhu. Všetky uvedené systémy sú bežne používané k aplikáciám našou spoločnosťou.

MENU