Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Ochrana pred požiarmi

Komplexné riešenia v oblasti ochrany pred požiarmi

 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • školenia a odborné prípravy
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vypracovanie požiarnych projektov
 • bežné údržby požiarnych uzáverov
 • označenie priestorov tabuľkami a značkami
 • kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/ 2002 Z. z.
 • kontroly a meranie požiarnych hydrantov podľa vyhlášky MV SR č. 699/ 2004 Z. z.
 • tlakové skúšky požiarnych hadíc v zmysle STN EN 671-1 a STN EN 671-2

MENU