Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Protipožiarne dvere

Požiadavky na požiarne dvere

Protipožiarne dvere slúžia k uzavretiu otvorov v požiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania, popr. uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam. Druhy požiarnych dveríPožiarne dverebrániace šíreniu požiaru otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EI)obmedzujúce šírenie požiaru otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EW)Dymotesné požiarne dverebrániace šíreniu požiaru, prieniku dymu a splodín horenia otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EI-SC)obmedzujúce šírenie požiaru a bráni prieniku dymu a splodín horenia otvormi v požiarne deliacich konštrukciách (EW-SC)Triedy požiarnej odolnosti pre požiarne dvere typu EI a EW sú 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút.

Značenie požiarnych dverí

Požiadavky na značenie požiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 478/ 2008 Z. z., Ktorou sa ustanovujú technické podmienky požiarnych dverí, dymotesných dverí a dymotesných požiarnych dverí.

Označenie požiarnych dverí EI – celistvosť konštrukcie a tepelná izolácia konštrukcie.

Označenie požiarnych dverí EW – celistvosť konštrukcie a hustota tepelného toku radiácie z povrchu konštrukcie

Požiarne dvere, dymotesné dvere a dymotesné požiarne dvere musia byť značené

  • Symbol EI na požiarnych dverách brániacich šíreniu požiar u EW na požiarnych dverách obmedzujúcich šírenie požiaruSC na dymotesných dverách brániacich prieniku dymuEI-SC na dymotesných požiarnych dveráchEW-SC na dymotesných požiarnych dverách
  • číselnou značkou hodnoty dosiahnutej požiarnej odolnosti v minútach vyjadrenou arabskými číslicami (napr. 15, 30 atď),
  • značkou druhu konštrukcie DP1, DP2, DP3 vyjadrujúca druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobe zabudovania použitých stavebných hmôt,
  • grafickú značkou + O, ak je súčasťou konštrukcie dvernej zostavy požiarne alebo dymové tesnenie,
  • v prípade použitia sklenenej výplne značkou EI alebo EW podľa použitého typu, číselnou hodnotou dosiahnutej požiarnej odolnosti v minútach, hrúbkou tabule skla v mm, a to v ploche skla (napr. EW-45-6); značenie môže byť doplnené značkou výrobcu alebo dovozcu.

Značenie požiarnych dverí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie (dverný zatvárač), sa doplní o písmenový značku C (EI-C alebo EW-C).Písmenové, číselné a grafické značky a výškou minimálne 5 mm sa uvádzajú v nasledujúcom slede: napr EI 30 DP2 + O (tj požiarne dvere brániace šíreniu tepla s požiarnou odolnosťou 30 minút definované ako konštrukcie druhu DP2 vybavené požiarnym alebo dymovým tesnením). V prípade, že tieto požiarne dvere sú súčasne kouřotěsnými požiarnymi dverami, dopĺňa sa značenie takto: EI-SC 30 DP2 + O.Značenie sa vykonáva priamo na každom jednotlivom výrobku (tj na dverách a rámoch) v miestach, ktoré sú pre kontrolu prístupné i po zabudovaní dverí v stavbe. Značenie musí byť viditeľné, trvale čitateľné a nezmazateľné po celú dobu stanovenej alebo obvyklej životnosti výrobku.

Dverové komponenty a súčasti

Pre jednotlivé dverové komponenty sú vydané harmonizované európske normy a na základe posúdenia podľa týchto noriem môže výrobca označiť jednotlivé komponenty CE označením. Na tomto označení je okrem iného uvedená několikaznaková klasifikácia, ktorá presne definuje výrobok. Každý znak určuje určitú triedu, kategóriu alebo skupinu (napr. prvá číslica značí kategóriu použitia, druhá číslica stupeň životnosti, tretia číslica stupeň hmotnosti dverí). Na štvrtej pozícii číselnej klasifikácie je vždy vhodnosť použitia pre požiarne odolné dvere. Ak je výrobok označený 0 – potom nie je vhodný pre požiarne odolné dvere. Ak je označený 1 – je vhodný pre požiarne odolné dvere.

  1. Dverné zatvárače STN EN 1154 Stavebné kovanie – Zatvárače dverí s riadeným priebehom zatvárania – Požiadavky a skúšobné metódy
  2. Dverné závesySTN EN 1935 Stavebné kovanie – Jednoosové závesy – Požiadavky a skúšobné metódy
  3. Zadlabávacie zámkySTN EN 12209 Stavebné kovanie – Zámky a uzávery – Mechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy – Požiadavky a skúšobné metódy
  4. Panikové kovanieSTN EN 1125 Stavebné kovanie – Panikové dverné uzávery ovládané horizontálnym madlom – Požiadavky a skúšobné metódySTN EN 179 Stavebné kovanie – Núdzové dverné uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom – Požiadavky a skúšobné metódy
  5. Požiarne skloSTN EN 14449 Sklo v stavebníctve – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – Hodnotenie zhody / Norma na výrobky

MENU